Legal notice

AVÍS LEGAL

1. - Condicions Generals

Aquestes condicions generals, regulen l'ús del servei del web d'Internet a http://www.tecnocampus.cat amb finalitats informatives.
La utilització del web atribueix la condició d'usuari del mateix i expressa l'adhesió de l'usuari a totes i cadascuna de les condicions generals en el mateix moment en que l'usuari hi accedeix. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament les condicions generals.

2. - Objecte

Mitjançant el web, la Fundació Tecnocampus, Fundació Privada facilita als usuaris l'accés i utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels usuaris o per a tercers usuaris de la web.
Fundació Tecnocampus, Fundació privada es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap mena d'avís previ, la presentació i la configuració del web, així com també es reserva el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

3. - Condicions d'Accés

El web de la Fundació Tecnocampus, Fundació privada és totalment gratuït pels seus usuaris. No obstant la utilització de certs serveis i/o enllaços poden quedar supeditats a les normatives i condicions d'ús dels seus respectius propietaris.

L'usuari es compromet a utilitzar el web de manera correcta i d'acord amb la llei. S'obliga a abstenir-se de la utilització il·lícita del material exposat al web.

L'usuari respondrà dels danys i prejudicis de tota naturalesa que la Fundació Tecnocampus, Fundació privada pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les condicions generals.

Fundació Tecnocampus, fundació privada no es fa càrrec del mal ús del web i d’irregularitats en els ordinadors dels usuaris. Així mateix la Fundació Tecnocampus no es fa responsable en cap cas de continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per la Fundació.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei Espanyola. Fundació Tecnocampus, Fundació privada i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum es sotmeten als jutjats i tribunals de Mataró qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals.

Fundació Tecnocampus, fundació privada rebutja qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web o les dades personals que es puguin recollir a les mateixes.

4. - Avís Legal: LSSICE

Per a donar compliment amb l'establert en la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32
Edifici Tecnocampus
08302 Mataró (Barcelona)
Telèfon: +34 93 169 65 00
info@tecnocampus.com 
 

Avís legal

La utilització del Lloc web per qualsevol persona li atribueix la condició d’USUARI.

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (també “la Fundació”), mitjançant aquest Avís Legal, estableix les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general del lloc web per part de tots els USUARIS, de manera que l'accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.
 
L’USUARI d'Internet, especialment ciutadans, clients, proveïdors i interessats, ha de llegir detingudament i atentament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden patir alguna modificació.
 
La Fundació es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del seu lloc web.
  
1. Informació general del lloc web de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i dels seus continguts.

El domini web http://www.tecnocampus.cat, està registrat per Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, entitat amb CIF núm. G62034111 i amb seu a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM2, planta 6 de 08302 Mataró.

Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix, s'accedeix de manera segura al lloc web de la Fundació mitjançant l'adreça electrònica http://www.tecnocampus.cat .

La gestió, continguts, així com els fitxers dependents d’aquest lloc web són responsabilitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Puntualment o de manera permanent hi pot haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la Fundació.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres ho pots fer a més del correu postal tradicional, trucar-nos per telèfon (+34 93 169 65 00), o enviar-nos un missatge de correu electrònic a: info@tecnocampus.cat.
  
2. Objecte del lloc web de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

La Fundació crea i dissenya el present lloc web, per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els USUARIS d'Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Entitat amb els àmbits d'actuació i les funcions que li son pròpies.
 
3. Mitjans d’accés al lloc web.

La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

La Fundació es reserva el dret a interrompre l'accés el seu lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als USUARIS, que podran patir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

La Fundació en cap cas es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, ni continuïtat del seu lloc web.

La Fundació dóna accés a determinats serveis de forma exclusiva per als ciutadans, clients, proveïdors o personal laboral, per als quals són requisits previs el registre i l'acceptació de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.

L'USUARI pot accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP), contractada pel seu compte.

4. Ús del lloc web.

L'USUARI accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'USUARI es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Fundació posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions generals.

L'USUARI que no pari atenció a aquests missatges d'avís es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els seus propis equips informàtics perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent aquest lloc web. La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no n’és responsable.

L’USUARI no farà ús del lloc web amb finalitats lesives als béns de la Fundació o de qualsevol altra forma de manera que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de la Fundació o de tercers, en el seu cas.
 
5. Continguts.

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Fundació treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, continguts i serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte la data d'actualització que s'indiqui respecte de cadascun dels continguts.
 
6. Enllaços de tercers al lloc web de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

L'USUARI d'Internet que vulgui introduir un enllaç des del seu lloc web al de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme haurà d'obtenir la autorització prèvia per escrit de la Fundació. A més, haurà de complir les següents obligacions:

  • L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat en cas d’autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
  • Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus al lloc web, que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d'Internet diferents a les del present la lloc web.

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a la Fundació per mitjà de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de la Fundació mitjançant in line linking.
  • El link o la pàgina d'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic.
  • En cap cas es realitzaran, des del lloc web on es troba l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Fundació, ciutadans, clients, interessats, membres del personal, o la qualitat dels serveis que presta a la Fundació o a qualsevol altre professional a tot el territori de l'Estat.

Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Agencia de Protecció de Dades sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent
  
7. Propietat Industrial i Intel·lectual.

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web http://www.tecnocampus.cat són titularitat exclusiva de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme o de tercers que li han autoritzat el seu ús.
 
La Fundació explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual, en els termes legalment establerts, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Qualsevol ús o reproducció d'aquests continguts -o d'altres que es puguin incloure en el futur- per part de les persones usuàries s'ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
 
Els continguts digitals o digitalitzats d’aquest lloc web amb drets de propietat intel·lectual sense restriccions de la Fundació o bé de domini públic, es posen de forma telemàtica a disposició del públic per a ús consistent en l’estudi, la còpia o redistribució, amb esment exprés de l’autor.  Es distribuiran en els mateixos termes, sempre i quan, per la seva naturalesa, no perjudiquin el funcionament normal de la Fundació ni afectin l’interés públic o el general en els termes legalment establerts.

L’apartat anterior, no és aplicable als documents subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial per part de tercers.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web sempre, que resulti adient i ajustat a la finalitat d'aquesta seu electrònica, concretada en l'apartat anterior. No obstant això, en determinats supòsits, la Fundaciópot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a l’adreça indicada al punt 1.
 
No s'autoritza en cap cas, sense autorització expressa:

  1. L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a la Fundació conforme a les disposicions vigents.
  2. L'ús comercial dels continguts del lloc web de la Fundació.
  3. L'ús de marques, signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del lloc web.

La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de la Fundació, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).
 
Les persones físiques o jurídiques poden cedir els seus drets d’explotació sobre obres perquè una còpia digitalitzada d’aquestes pugui ser posada a disposició del públic de forma telemàtica, sense restriccions tecnològiques o metodològiques, i lliures per ser usats amb qualsevol propòsit, estudiats, copiats, modificats i redistribuïts, sempre que les obres derivades es distribueixin en els mateixos termes.
 
8. Publicitat.

La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació.
 
La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.
 
La Fundació no es fa responsable de les opinions de tercers que hagin estat publicades en mitjans de comunicació i que puguin ser difoses a través d'aquesta pàgina.
 
 
9. Responsabilitat.

L'USUARI en qualsevol cas, respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació pugui patir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.
 

9.1. Accés al lloc web.
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’USUARI que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
  
9.2. Protecció de dades personals.
La FundacióTecnocampus Mataró-Maresme garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades en la normativa vigent.
 
La Fundació posa a disposició dels USUARIS la Política de Privadesa de la Entitat amb informació detallada.
 
9.3. De la qualitat del servei del lloc web.
Correspon a l’USUARI, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials i perillosos (virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu).
La Fundació no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant l’ús del servei d’aquest lloc web.
 
9.4. Dels Continguts.
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’USUARI o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.
 
9.5. Dels enllaços o links.
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002 de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només és responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l’USUARI accedir a altres pàgines i seus electròniques o llocs web d'Internet.

L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la Fundació amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
 
La Fundació no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres llocs web als quals remeti o amb les quals enllaça el lloc web de la Fundació.
 
L'USUARI, en el supòsit que consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li-ho a la Fundació sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
 
La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la Fundació.
 
10. Legislació i Jurisdicció Aplicable.

Les presents condicions d'accés estan subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés al lloc web, l’USUARI i la Fundació acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are files that can be downloaded to your computer through websites. They are tools that play an essential role in providing many information society services. Among other things, they allow a website to store and retrieve information about the browsing habits of a user or their device and, depending on the information obtained, they can be used to recognise the user and improve the service offered.

Types of cookies

Based on the entity that manages the domain from where cookies are sent and processes the data obtained, there are two types of cookies: first-party cookies and third-party cookies.

There is also a second classification according to the length of time they remain stored in the user’s browser. They can either be session cookies or persistent cookies.

Finally, there is another classification with five types of cookies based on the purpose for which the data obtained is processed: technical cookies, personalisation cookies, analysis cookies, advertising cookies and behavioural advertising cookies.

Which cookies does Tecnocampus use?

Tecnocampus uses the necessary cookies to ensure that the user has a satisfactory experience when browsing our website, so that they can move freely, access areas safely, etc.

We use third-party cookies from Google Analytics in order to compile statistics on the traffic and volume of visits we receive to this website. The table below shows information about these cookies, such as their purpose and duration.

We also use cookies from Symposium that allow us to....

With whom do we share the data obtained through cookies?

We never share the data on our users from the comments or emails that we receive with anyone and nor are they used for marketing purposes.

Configure cookies

Data protection policy for registration with the platform

Who is the controller for your personal data?

The controller for your data is "Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme"

Contact information: Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró.

Contact Data Protection Officer: rgpd@tecnocampus.cat

Why do we process your data and what is the legal ground for that processing?

Comunicacions per mitjans electrònics: Segons el que estableix la normativa vigent de la Llei de la Societat d'Informació i Comerç Electrònic, li demanem el consentiment per a l'enviament d'informació dels nostres serveis i/o productes, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents. Autorització d’imatge: Atès que el Dret a la pròpia imatge es recull en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i, així mateix, troba el seu desenvolupament en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME li demana el consentiment exprés amb la finalitat de la presa, enregistrament, tractament i difusió d’imatges realitzades durant l’esdeveniment, per tal de fer-ne difusió per els mitjans electrònics de l’entitat. Aquesta imatge no podrà afectar expressament la seva intimitat, limitant-se exclusivament a la finalitat manifestada.

How long will we retain your data?

1.- Les dades relacionades amb l’alta d’usuaris o usuàries a l’activitat es conservaran durant la vigència de l’esdeveniment. A excepció del correu electrònic que es conservarà mentre sigui vigent la subscripció. 2.- Les dades relacionades amb la captació de fotografies i/o vídeo per a la seva divulgació pública es tractaran per a aquesta finalitat fins que es retirin d’espais públics i després s’incorporaran al nostre arxiu històric o fins que l’usuari exerceixi el seu dret de supressió.

Recipients of your data.

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si escau, amb el previ consentiment de la persona interessada o d'acord amb allò previst en la citada legislació.

How can you exercise your rights?

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. S'informa la persona interessada que podrà revocar el consentiment de l'enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a rgpd@tecnocampus.cat .

Who protects your rights?

Autoritat Catalana de protecció de dades.

Which rules do we apply?

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.